GezinsPlatform.NLANBI

ANBI

ANBI-status

Het Gezins­plat­form is de ANBI-status (Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling) toegekend door de Belas­ting­dienst. De erken­ning geldt vanaf 1 januari 2020.

Belo­nings­be­leid

De be­stuurs­le­den van de Stich­ting Gezins­plat­form ont­van­gen geen vergoe­ding voor hun werk­zaam­he­den.

Jaarreke­ning

RSIN

Het fiscaal nummer van de Stich­ting is 860023382.

Contactge­ge­vens

Stich­ting Gezins­plat­form
Dirk III straat 11
2957 AH Nieuw-Lekkerland
info@gezins­plat­form.nl