GezinsPlatform.NLOrganisatie

Organisatie

De Stich­ting Gezins­Plat­form Neder­land is ontstaan om het gezin een stem te geven in de samen­le­ving en de belangen van het gezin, bij­zon­der vanuit het oog­punt van kin­de­ren, te behar­tigen in de poli­tiek en media.

Door een po­si­tie­ve kijk op het gezin te bevor­de­ren en beleids­keuzes die ten aanzien van het gezin wor­den gemaakt inzichte­lijk te maken, wil Gezins­Plat­form.NL bijdragen aan bewustwor­ding en beleidsbeïn­vloe­ding. Als deel­ne­mer aan Gezins­Plat­form Neder­land zijn organi­sa­ties, vereni­gingen en in­stel­lingen verbon­den die willen opkomen voor het belang van het gezin. Vanuit hun eigen expertise en erva­ringen met ge­zin­nen adviseren de deel­ne­mers Gezins­Plat­form.NL over ont­wik­ke­lingen die rele­vant zijn voor de positie van het gezin. Daartoe houdt Gezins­Plat­form.NL minimaal een keer per jaar een bij­een­komst met de deel­ne­mers.

Bestuur

Het bestuur van de stich­ting bestaat uit

  • Yvonne Koopman-Snep (voor­zit­ter)
  • Job van Beek (se­cre­ta­ris)
  • Gerdien Lassche-van Grol (alge­meen adjunct)
  • Arnold de Haan (pen­ning­mees­ter)

Stich­ting

Stich­ting Gezins­Plat­form Neder­land staat inge­schre­ven in het Handels­re­gis­ter met KvK-nummer 747 79 370.