GezinsPlatform.NLPrivacy en AVG

Privacy en AVG

Ten behoeve van het or­ga­ni­se­ren van ac­ti­vi­teiten en het opzetten van een donateurenbestand verzamelt de Stich­ting Gezins­Plat­form.NL per­soons­ge­ge­vens van deel­ne­mers, geïn­te­res­seer­den en donateurs.

Gegevens die wor­den verzameld zijn:

  • Naam
  • post­a­dres
  • tele­foon­num­mer
  • e-mail­a­dres
  • gezinssamen­stel­ling
  • geboortedatum

Deze gegevens wor­den gebruikt voor uit­no­di­gingen, fondsen­wer­ving, en indeling in leef­tijds­groepen (bij ac­ti­vi­teiten). Om de ac­ti­vi­teiten goed te kunnen or­ga­ni­se­ren en de missie uit te kunnen voeren heeft de stich­ting een gerecht­vaar­digd belang bij het regis­te­ren van deze in­for­ma­tie.

De gegevens zullen nooit wor­den doorge­ge­ven aan der­den en tegen opslag kan bezwaar wor­den gemaakt. Neem contact met ons op indien u uw gegevens wilt inzien of wilt laten verwij­de­ren.

Foto’s en video’s

Om deel­ne­mers de gelegen­heid te geven terug te kijken naar eer­dere eve­ne­menten, en ook om nieuwe deel­ne­mers en belang­stel­len­den te werven voor het platform, kunnen foto’s op deze web­si­te wor­den geplaatst. Wie liever niet heeft dat herken­ba­re foto’s op deze web­si­te ver­schij­nen, kan dat bij de organi­sa­tie aan­ge­ven. Voor het publiceren van foto’s waar kin­de­ren jon­ger dan 16 jaar herken­baar op staan, zal aan de ouders een hand­te­kening wor­den gevraagd bij aanmel­ding of aan­vang van een eve­ne­ment.