GezinsPlatform.NLKieswijzer

gepubliceerd: dinsdag, 16 april 2019

GezinskieswijzerVan 23 t/m 26 mei 2019 - voor Neder­land: 23 mei - vin­den voor de negende keer de verkie­zingen voor het Europees Parle­ment plaats. Inwoners van alle lidstaten kiezen recht­streeks hun ver­te­gen­woor­diging in de Europese Unie. Deze Europarle­mentariërs wor­den gekozen voor een termijn van vijf jaar. Neder­land heeft recht op 26 van de 751 zetels in het Europees Parle­ment.

De invloed van het Europese beleid op het gezin in Neder­land is soms groter dan in eerste instantie lijkt. Een van de concrete maat­regelen waar ie­der­een mee te maken heeft is bij­voor­beeld de Algemene Veror­dering Gege­vens­be­scher­ming (AVG) waardoor stren­gere regels gel­den voor het ver­werken (in club­ad­mi­ni­stra­ties, op web­si­tes, in de media etc) van per­soon­lijke gegevens.

Gezins­Plat­form.NL heeft aan de deelnem­den Neder­landse poli­tieke partijen een aantal gezins­gerela­teerde stellingen voor­ge­legd. Via de link hier­on­der vindt u de stelingen en hoe de partijen erop hebben gerea­geerd. Voor de partij die geen reactie heeft gestuurd, hebben we zelf aan de hand van het partij­pro­gramma de stellingen beant­woord. Met deze kies­wij­zer willen we ge­zin­nen een hand­rei­king doen om te kunnen stemmen op een gezins­vrien­de­lijke kan­di­daat.

Bekijk hier de reacties van de poli­tieke partijen op onze 15 stellingen