GezinsPlatform.NLGezinskieswijzer

Tweede Kamerverkiezingen 2021

gepubliceerd: zondag, 28 februari 2021
Gezinskieswijzer
(foto: J.M. Luijt)

Woens­dag 17 maart wor­den in Neder­land Tweede Kamerverkie­zingen gehou­den. Gezins­Plat­form.NL vindt het be­lang­rijk dat het gezin in het nieuwe kabinet op waarde wordt geschat en dat er meer oog komt voor de con­se­quenties die hui­dige en nieuwe wet- en regel­ge­ving heeft op het gezin. Immers, de vitali­teit van ge­zin­nen bepaalt in hoge mate de ge­zond­heid en toe­komst van de samen­le­ving.

Daarom heeft Gezins­Plat­form.NL de be­lang­rijk­ste poli­tieke partijen een aantal gezins­gerela­teerde stellingen voor­ge­legd. Hier­on­der staan de reacties van de partijen bij de stellingen. Enkele partijen hebben van de moge­lijk­heid gebruikt gemaakt om een opmer­king te plaatsen bij hun keuze.

Reacties op de stellingen

Door op het logo van de partij te klikken komt u bij een over­zicht van de keuzes en opmer­kingen van die be­tref­fen­de partij. Een deel van de partijen heeft (nog) niet gerea­geerd. Zodra er weer nieuwe reacties binnen zijn, voegen we die toe aan deze GezinsKies­wij­zer.

1)

Armoede­be­strij­ding

Er moet een natio­naal actie­plan komen tegen armoede in ge­zin­nen.

Eens
CDA ChristenUnie D66 PvdA SGP VVD 50Plus
Oneens JA21

2)

Fi­nan­ciële onder­steu­ning

In de rege­lingen voor fi­nan­ciële onder­steu­ning van ge­zin­nen zou meer aan­dacht moeten zijn voor ge­zin­nen met meer dan twee kin­de­ren.

Eens ChristenUnie D66 JA21 PvdA SGP
Oneens CDA VVD 50Plus

3)

Kinder­op­vang

Ouders die hun kin­de­ren naar de peuterspeel­zaal of kin­der­op­vang willen sturen voor de algehele ont­wik­ke­ling van het kind, moeten alleen recht hebben op kin­der­op­vangtoe­slag als zij allebei betaald werken.

Eens
JA21 VVD
Oneens CDA ChristenUnie D66 PvdA SGP 50Plus

4)

Gezins­tijd

Het is de verant­woor­de­lijk­heid van de over­heid om er onder meer door het be­scher­men van een weke­lijkse col­lec­tieve rust­dag voor te zorgen dat ge­zin­nen voldoende tijd met elkaar kunnen door­bren­gen.

Eens
CDA ChristenUnie SGP
Oneens D66 JA21 PvdA VVD 50Plus

5)

Media

Bij het classificeren van beel­den door de Kijk­wij­zer zou ook een repre­sen­ta­tief ouderpanel invloed moeten krijgen op de beoor­de­ling.

Eens
CDA ChristenUnie JA21 SGP
Oneens D66 PvdA VVD 50Plus

6)

Reclame

Het is onwen­se­lijk dat jon­ge­ren op weg naar school reclames op bushokjes tegen­ko­men die ouders sti­mu­leren om vreemd te gaan.

Eens ChristenUnie JA21 SGP
Neutraal CDA
Oneens D66 PvdA VVD 50Plus

7)

Drugs

Drugs is een groot gevaar voor de ge­zond­heid van onze jon­ge­ren en moet dus actiever bestre­den wor­den.

Eens
CDA ChristenUnie SGP VVD 50Plus
Oneens D66 JA21 PvdA

8)

Boeg­beeld gezin

Voor een samen­han­gend gezins­be­leid is het nodig dat er een minister voor het gezin komt, waardoor de verant­woor­de­lijk­he­den niet lan­ger versnipperd blijven over ver­schil­lende ministeries.

Eens
CDA JA21 SGP
Oneens ChristenUnie D66 PvdA VVD 50Plus

9)

Kinderbescher­ming

Voor een zorg­vul­dige be­han­de­ling van het gezin bij maat­regelen van kin­derbescher­ming dient de positie van ouders ver­sterkt te wor­den.

Eens
CDA ChristenUnie D66 JA21 PvdA SGP 50Plus
Oneens VVD

10)

Onder­wijs

Het is be­lang­rijk dat het onder­wijs, bij­voor­beeld over thema’s als seksua­li­teit, goed aansluit bij de opvat­tingen die in het gezin gel­den.

Eens
CDA ChristenUnie JA21 SGP
Oneens D66 PvdA VVD 50Plus

11)

Ouder­schap en relaties

Het maakt voor het belang van het kind niet uit of ouders sa­men­le­ven in een geregistreerde relatie zoals het huwe­lijk en een geregistreerd partner­schap of dat zij ongeregistreerd samenwonen.

Eens
D66 PvdA VVD 50Plus
Neutraal CDA
Oneens ChristenUnie JA21 SGP

12)

(Echt)schei­ding

Bij (echt)schei­ding van ouders moeten kin­de­ren een bij­zon­dere belangenbe­har­tiger toegewezen krijgen om te voor­ko­men hun belangen in de knel komen.

Eens
CDA ChristenUnie D66 PvdA SGP
Oneens JA21 VVD 50Plus

13)

Arbeidspar­ti­ci­pa­tie

Neder­land moet af van de deel­tijd­cul­tuur waarbij in veel ge­zin­nen een van beide ouders een beperkt aantal dagen betaald werk verricht.

Eens
D66 VVD
Oneens CDA ChristenUnie JA21 PvdA SGP 50Plus

14)

Genderdiver­si­teit

Het is be­lang­rijk dat het over­heids­be­leid gericht is op het door­bre­ken van het gen­derstereotiepe beeld van het gezin van vader, moe­der en kin­de­ren.

Eens
D66 PvdA VVD 50Plus
Neutraal CDA
Oneens ChristenUnie JA21 SGP

15)

Geslachtsaanpas­sing

Met het oog op de belangen van kin­de­ren is het wen­se­lijk dat een des­kun­dige geconsul­teerd wordt indien ouders het eigen geslacht op hun geboorteakte willen wij­zigen.

Eens
CDA ChristenUnie JA21 SGP VVD
Oneens D66 PvdA 50Plus
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 augustus 2022De blinde vlek van minister Kuipers
vrijdag, 8 juli 2022Reactie GezinsPlatform op minister Kuipers
donderdag, 23 december 2021Het regeerakkoord heeft geen fundament
dinsdag, 6 juli 2021Geslachtsregistratie geboorteakte
maandag, 15 maart 2021SGP Verkiezingsspecial besteedt aandacht aan GezinsPlatform
donderdag, 4 februari 2021Consultatieronde Kinderbijslagwet