GezinsPlatform.NLGewoon bloot mag niet op tv

Petitie voorbij 100 duizend ondertekenaars

gepubliceerd: vrijdag, 12 maart 2021

De NTR (fusie van de Neder­landse Pro­gram­ma Stich­ting, Teleac en RVU) heeft een pro­gram­ma gemaakt om de schaamte over naakt­heid te door­bre­ken bij kin­de­ren van rond de 11 jaar. Gezins­Plat­form.NL heeft een klacht inge­diend bij Kijk­wij­zer en Daniël van Deutekom (25) heeft een petitie opgezet aan de NPO (Neder­landse Publieke Omroepbestel) waarin wordt geëist dat de uitzen­ding van het pro­gram­ma wordt geannuleerd.

Nadat het Jeugdjour­naal op 4 maart een item toonde waarin het NTR-pro­gram­ma ‘Gewoon. Bloot.’ met een korte reportage werd aan­ge­kon­digd, barstte de bom op met name in­ter­net, maar ook in andere media en bij enkele poli­tieke partijen. Er zijn inmiddels ook Kamer­vra­gen gesteld. Het pro­gram­ma bestaat uit 8 afleve­ringen van 15 minuten dat vanaf 21 maart op de zon­da­gen wordt uitgezon­den na het Jeugdjour­naal (rond 19.20 uur) op NPO Zapp. Iedere afleve­ring behandelt één van de volgende on­der­wer­pen: het lichaam, huid & haar, billen, borsten, piemel, vagina, trans­gen­der en gewicht.

“Veel kin­de­ren vin­den het moei­lijk om naar blote mensen te kijken en om over bloot te praten. Dat moet anders”, zeggen de makers van het nieuwe pro­gram­ma Gewoon. Bloot. Ze willen laten zien dat ieder lichaam heel normaal is. Kin­de­ren wor­den op tv en in­ter­net, aldus de makers, dage­lijks gecon­fron­teerd met plaatjes die vaak gemanipuleerd zijn en niet tonen hoe een lijf er in het echt uit ziet. “Dat heeft impact op de manier waarop kin­de­ren zich­zelf zien en het ideaal­beeld dat ze hebben. Je kunt je wel voor­stel­len dat veel kin­de­ren al op jonge leef­tijd onzeker zijn over hun lijf.”

Voor veel mensen gaat het pro­gram­ma waar vreem­den zich uitkle­den voor een groep kin­de­ren van rond de 11 jaar, die ver­vol­gens allerlei vragen mogen stellen, veel te ver.

Klacht van Gezins­Plat­form.nl

Kijkwijzer - Klacht indienen

Gezins­Plat­form Neder­land heeft als eerste actie een klacht inge­diend bij Kijk­wij­zer, de instantie die het pro­gram­ma heeft geclassifi­ceerd als geschikt voor alle leeftij­den. Een van de aan­ge­dragen argu­menten is dat er in de samen­le­ving juist steeds meer zorgen leven over de risico’s waar kin­de­ren en jon­ge­ren van­wege toe­ne­mend (sociale) media­ge­bruik mee te maken krijgen zoals sex­ting etc.. “In dat kader is een be­lang­rijke bood­schap (onder andere van de politie) rich­ting kin­de­ren dat zij zich niet zomaar bloot moeten geven en dat zij geen foto’s van zich­zelf moeten doorsturen. Het is tegen die ach­ter­grond volstrekt onbe­grij­pe­lijk en con­traproduc­tief dat zelfs kin­de­ren jon­ger dan twaalf jaar op TV zomaar te zien krijgen dat onbeken­den voor een groep school­kin­de­ren uit de kleren gaan. Hiermee wordt een gezond gevoel van schaamte ondermijnd, wat zeker in de basis­schoolleef­tijd funest is. Ook de notie over wat onbeken­den of beken­den wel of niet zou­den mogen doen in de nabij­heid van kin­de­ren wordt ondermijnd terwijl dat voor (jonge) kin­de­ren juist zo be­lang­rijk is.”

Gezins­Plat­form.NL is van mening dat delicate on­der­wer­pen die de in­te­gri­teit van de mens raken, zoals zijn/haar eigen lichaam, niet geschikt zijn om publiek ten­toon te sprei­den. Kin­de­ren verdienen in deze zelfs extra bescher­ming. Uiter­aard is het be­lang­rijk hun te leren dat wat je op tv en in­ter­net ziet met betrek­king tot het licha­me­lijk uiter­lijk van mensen lang niet altijd weer­spie­gelt zoals het in de echte wereld is. Die taak behoort in eerste instantie de ouders. Daar waar buiten het gezin aan deze bewustwor­ding aan­dacht wordt besteed, moet dat altijd gebeuren met grote waar­de­ring voor de in­te­gri­teit van kin­de­ren en voorzich­tig­heid.

Petitie

CitizenGo petitie

Daniël van Deutekom was zo ont­steld over het pro­gram­ma en zag de reacties erop eerst even aan. Na een paar dagen is hij een petitie gestart om de NPO ertoe aan te zetten het pro­gram­ma niet uit te zen­den. “Wij geloven dat elk mens trots mag zijn op zijn/haar lichaam en dat schaamte voor je figuur niet gezond is. Tege­lijker­tijd zijn wij van mening dat de onschuld van onze kin­de­ren zo lang moge­lijk beschermd dient te wor­den en dat bloot­stel­ling aan seksua­li­teit gelei­de­lijk en in een veilige omge­ving plaats dient te vin­den. Kin­de­ren horen geen vragen te hoeven stellen over de penispiercing van een naakt­mo­del die voor hun staat.

Dit is bloot­stel­ling en normali­sa­tie van seksua­li­teit op een te jonge leef­tijd, wat leidt tot het af­brok­ke­len van na­tuur­lijke ver­de­di­gings­me­cha­nismen bij de kin­de­ren. Wij vrezen dat derge­lijk les­ma­te­riaal tot schade zal lei­den en geloven dat dit echt grens­over­schrij­dend is. Wij roepen de NPO daarom op om de afleve­ringen die vanaf 21 maart uitgezon­den zou­den wor­den niet meer uit te zen­den.”

Family7

Op woens­dag 10 maart was Daniël te gast bij het pro­gram­ma Uitgelicht van Family7 waarin hij beschrijft hoe hij tot het opzetten van de petitie is geko­men. (het gesprek met Daniël begint om 5:00)

Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 21 oktober 2020Onderwijsraad heeft het mis