GezinsPlatform.NLStagiair gezocht voor onderzoek gezinseffectrapportage

gepubliceerd: woensdag, 22 december 2021
Stagiair gezocht voor onderzoek gezinseffectrapportage
(foto: Lukas)

Een van de be­lang­rijk­ste doelen die Gezins­plat­form.NL voor ogen heeft, is het laten opstellen van een gezinseffect­rap­portage die inzicht biedt in de beleids­keuzes ten aanzien van het gezin en de gevolgen ervan in de samen­le­ving. Voor de reali­sa­tie van deze rapportage is het bestuur van de Stich­ting Gezins­plat­form Neder­land op zoek naar een en­thou­siaste stagiair met aca­de­misch of HBO werk- en denk­ni­veau.

Gezins­Plat­form.NL is opgericht om het gezin een stem te geven in de samen­le­ving rich­ting poli­tiek en media, en de belangen van het gezin te ver­te­gen­woor­digen en verde­digen. Door een po­si­tie­ve kijk op het gezin te bevor­de­ren en beleids­keuzes ten aanzien van het gezin met hun gevolgen inzichte­lijk te maken, wil Gezins­Plat­form.NL bijdragen aan bewustwor­ding en beleidsbeïn­vloe­ding.

In de ko­men­de tijd maakt Gezins­plat­form.NL werk van het laten opstellen van een gezinseffect­rap­portage om beter inzicht te krijgen in de beleids­keuzes ten aanzien van het gezin en de gevolgen ervan in de samen­le­ving.

Voor een project­on­der­zoek ten behoeve van deze gezinseffect­rap­portage is het bestuur van de Stich­ting Gezins­plat­form Neder­land op zoek naar een en­thou­siaste

Stagiar (m/v)

Wat wij ver­wach­ten:

  • Brede in­te­res­se in maat­schap­pe­lijke vraag­stukken, met name die over het gezin en daar­mee verbon­den thema’s;
  • Goede schrifte­lijke en mon­de­linge uitdruk­kingsvaar­dig­he­den;
  • Aca­de­misch of HBO werk- en denk­ni­veau;
  • Affini­teit en po­si­tie­ve be­trok­ken­heid met de doel­stel­ling en visie van Gezins­plat­form.NL
  • Gevoel voor maat­schap­pe­lijke ver­hou­dingen;

Wat wij bie­den:

  • Een kans om een bijdrage te leveren aan een kern­pro­ject van Gezins­plat­form Neder­land
  • Pret­tige werk­sfeer en goede facili­teiten;
  • Een passende stagevergoe­ding.

Periode

De beoogde stage­pe­rio­de loopt een half jaar, vanaf voor­jaar 2022. De werk­tijd kan in overleg wor­den inge­deeld.

Studie­pun­ten

In overleg met de be­ge­lei­dend docent van de hoge­school of uni­ver­si­teit kan de stage wor­den ingezet voor het behalen van studie­pun­ten

Meer in­for­ma­tie

Neem bij in­te­res­se contact op met Arnold de Haan via pen­ning­mees­ter@gezins­plat­form.nl. Uw sollici­ta­tie kunt u vóór 15 februari 2022 bij voor­keur mailen naar info@gezins­plat­form.nl of per post opsturen naar Van Heemstraweg Oost 15, 5301 KE Zalt­bom­mel.