GezinsPlatform.NLDe blinde vlek van minister Kuipers

gepubliceerd: donderdag, 18 augustus 2022

Volgens de Minister van Volksge­zond­heid moeten kin­de­ren en jon­ge­ren onvoor­waar­de­lijk wor­den beves­tigd in hun idee trans­gen­der te zijn, met alle moge­lijke medische en psy­chi­sche schade tot gevolg. Gezins­Plat­form.NL maakt zich hier erns­tige zorgen over.

In maart publi­ceerde Gezins­Plat­form.NL in samen­wer­king met de Stich­ting Voorzij de fol­der “Mam, pap, ik ben trans”. De fol­der, die bedoeld is voor alle ouders, schetst de kwets­ba­re fase van de puber­tijd die van ouders veel liefde, aan­dacht en geduld vraagt. Ouders wordt geadviseerd met hun kind te onder­zoeken of het wer­ke­lijk gen­derdysforie heeft en niet te snel onom­keer­ba­re stappen te zetten met hun puber, juist om medische en psy­chi­sche schade te voor­ko­men.

In ant­woor­den op Kamer­vra­gen van Bij1 Kamerlid Sylvana Simons over de fol­der geeft minister Ernst Kuipers aan dat “de per­soon­lijke ont­wik­ke­ling van kin­de­ren en jon­ge­ren niet mag wor­den geschaad door opvat­tingen die hun gen­deri­den­ti­teit op impliciete of expliciete wijze in twijfel proberen te trekken.” Het lijkt erop dat de minister blin­de­lings de ‘LHBTI-levens­be­schou­wing’ aanhangt en ouders die behoed­zaam omgaan met de moge­lijke gen­derdysforie van hun kind niet ver­trouwt. Blijk­baar is er slechts ruimte voor één over­tui­ging: ouders moeten de gen­deri­den­ti­teit en gen­derexpressie van hun kin­de­ren zon­der vragen ac­cep­teren.

Kuipers zegt daar­mee dat ouders de gevoelens van hun puber als objectieve waar­heid moeten be­schou­wen en daarbij bio­lo­gie, weten­schap en verant­woord ouder­schap opzij moeten zetten. Dat is onverant­woord en zeer zorgwekkend. Zo is het brein van een puber nog onvolgroeid. De ingrijpende en scha­de­lijke gevolgen op de lange termijn kan hij niet goed inschatten. Het is bekend dat tot 80 procent over de gevoelens van gen­derdysforie heen groeit. Genderklinieken in Neder­land en het bui­ten­land maken zich zorgen over de enorme stij­ging van gen­derdysforie onder kin­de­ren, met name bij pubermeisjes. In diverse lan­den zoals Zweden en het Verenigd Ko­nink­rijk, dient men niet lan­ger puber­teitsblokkers aan kin­de­ren onder de 18 toe omdat het als een groot, niet-onder­bouwd, medisch experi­ment wordt gezien. Bovendien is er een groeiende groep van erva­ringsdes­kun­digen die spijt heeft van de transitie.

De fol­der “Mam, pap, ik ben trans” schetst de kwets­ba­re fase van de puber­tijd die van ouders veel liefde, aan­dacht en geduld vraagt
en adviseert hen met hun kind te onder­zoeken
of het wer­ke­lijk gen­derdysforie heeft.

De minister kijkt weg van al deze feiten en ziet dus liever dat ouders hun kind aan­moe­di­gen een levenslange patiënt te wor­den, onder meer van­wege de hormoon­be­han­de­lingen. Later zullen, bij een volle­dige transitie, operaties wor­den uitge­voerd op een gezond lichaam (van het afzetten van borsten tot het verwij­de­ren van de eigen geslachtorganen en construeren van namaak geslachtorganen van de andere sekse). Dit alles met een zo goed als 100 procent risico op onvrucht­baar­heid. En dat is nog maar de fysieke kant van een transitie.

Kamerle­den Van der Staaij en Bis­schop van de SGP hebben naar aan­lei­ding van de ant­woor­den van minister Kuipers om nadere ver­kla­ring gevraagd. Zo vragen de SGP-leden of de minister een weten­schap­pe­lijke onder­bou­wing kan geven voor het aan­moe­di­gen van min­der­ja­rigen om hun gen­deri­den­ti­teit vorm te geven. Tevens willen zij weten of de minister ook vindt dat nog niet voldoende bekend is wat de lange­ter­mijnge­volgen zijn van hormoon­be­han­de­lingen bij min­der­ja­rigen, en dat deze dus een experi­menteel karakter hebben. En zij vragen de minister of hij de zorgen deelt over de zeer forse toename van het aantal behandelverzoeken voor gen­derdysforie door min­der­ja­rigen en hoe hij dat wil aanpakken.

Hope­lijk staat de minister alsnog open voor een gezond kri­tische hou­ding en de waarde van verant­woord ouder­schap. Het wordt hoog tijd dat de pro­ble­ma­tiek rondom gen­derdysforie, vooral bij kin­de­ren en pubers, niet lan­ger door gen­derideologen wordt mis­bruikt om kin­de­ren te ont­trek­ken aan de ouder­lijke zorg en macht, maar dat het wordt gezien voor wat het is: een medisch experi­ment onder een jonge leef­tijds­groep. Ouders die hun kind willen behoe­den voor een moge­lijk desastreuze beslis­sing verdienen steun! Te beginnen van onze zorgminister.

 

Deze opinie van Yvonne Koopman, jour­na­list en voor­zit­ter GezinsPlaform Neder­land, verscheen eer­der in het Re­for­ma­to­risch Dagblad.

Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 8 juli 2022Reactie GezinsPlatform op minister Kuipers
donderdag, 23 december 2021Het regeerakkoord heeft geen fundament
dinsdag, 6 juli 2021Geslachtsregistratie geboorteakte
maandag, 15 maart 2021SGP Verkiezingsspecial besteedt aandacht aan GezinsPlatform
zondag, 28 februari 2021Gezinskieswijzer
donderdag, 4 februari 2021Consultatieronde Kinderbijslagwet