GezinsPlatform.NLReactie GezinsPlatform.NL op actualiteit

gepubliceerd: zaterdag, 11 februari 2023

Website gendertwijfel.nlGezins­Plat­form Neder­land is in de afgelopen week in kranten­ar­ti­ke­len en op sociale media genoemd in ver­band met een radio­spotje op NPO1. Het radio­spotje is een campagne van Gendertwijfel.nl en wil bijdragen aan de bewustwor­ding binnen en buiten de poli­tiek over de ont­wik­ke­ling van de zoge­noemde Trans­gen­der­wet.

Het gaat daarbij om de vraag of geslacht een bio­lo­gisch gegeven is of een in­di­vi­duele keuze. Mocht de wijzi­ging van de trans­gen­der­wet aan­ge­no­men wor­den (het is vooralsnog onbekend wanneer de Tweede Kamer hierover ver­der spreekt) dan wordt een in­di­vi­duele keuze in een wet boven een bio­lo­gisch gegeven gesteld.

Gendertwijfel.nl maakt zich hier grote zorgen over, omdat dat raakt aan de fun­da­men­ten van onze samen­le­ving. Gezins­Plat­form Neder­land deelt deze zorg, net als andere organi­sa­ties, stich­tingen en privépersonen. Voor het aan­vra­gen van een radio­spotje bij Ster staat, om admi­ni­stra­tieve redenen, één van de organi­sa­ties die de campagne steunen vermeld en in dit geval is dat Gezins­Plat­form.NL.

Voor meer uitleg over de campagne ver­wij­zen we u naar de web­si­te gen­dertwijfel.nl