GezinsPlatform.NLVoorbereiding Week van het Gezin

gepubliceerd: vrijdag, 24 februari 2023

Gezins­Plat­form.NL is druk doende om de eerste Week van het Gezin in Neder­land te or­ga­ni­se­ren. De week zal plaats­vin­den rondom de Inter­na­tio­nale Dag van het Gezin op 15 mei.

Gezins­Plat­form.NL pleit al enkele jaren bij de poli­tiek voor meer aan­dacht voor het gezin in wet- en regel­ge­ving. Ook zou­den we graag meer po­si­tie­ve aan­dacht zien voor het gezin in de media. Het gezin is immers van onschat­ba­re waarde, niet alleen voor de kin­de­ren en ouders maar ook voor de gehele maat­schap­pij. De uitdruk­king 'jonge geleerd is oud gedaan' zegt het eigen­lijk allemaal: wat je meekrijgt in een gezin, vormt je voor je hele leven. Aan stabiele en (fi­nan­cieel) gezonde ge­zin­nen heb je wat aan als samen­le­ving! Daar mag en moet, volgens Gezins­Plat­form.NL, meer aan­dacht voor komen.

In de Week van het Gezin zullen Gezins­Plat­form.NL en ook andere organi­sa­ties aan­dacht hier­voor vragen. En, zoals elk jaar, wordt er een Gezins­dag geor­ga­ni­seerd waarbij ge­zin­nen met sterke kor­ting naar een familie­park kunnen komen. Houd deze site in de gaten voor meer nieuws. En mocht u graag op de hoogte wor­den gehou­den, abonneer dan op de nieuws­brief

Op de speciale site www.week­vanheet­ge­zin.nl (nu nog in aan­bouw) komt alle in­for­ma­tie te staan.