GezinsPlatform.NLGezinsPlatform was bij de Familiedagen

gepubliceerd: maandag, 7 november 2022

Met een be­schei­den ver­te­gen­woor­diging was GezinsPlatfrom.NL tij­dens de familie­da­gen eind ok­to­ber in Gorinchem aanwe­zig op de in­for­ma­tie­markt.

Met flyers in de hand, een donatie­kaart en een leuke boekenleg­ger hebben we het gezins­plat­form meer bekend­heid gegeven tij­dens de familie­da­gen. In de gesprekje met bezoekers kon­den we toelichten dat Gezins­Plat­form.NL bij de kabinet en de Tweede Kamerfracties steeds weer aan de bel trekt om meer aan­dacht voor de lasten, uit­dagingen en verant­woor­de­lijk­he­den die ge­zin­nen hebben. Ook kon­den we uitleggen dat we rich­ting de media het gezin posi­tief in het daglicht willen stellen.

Dat valt nog niet mee voor een organi­sa­tie die vooralsnog uit­slui­tend met vrij­wil­li­gers werkt. Het zou mooi zijn, en daartoe hebben we de bezoekers uit­ge­no­digd, als ge­zin­nen of geïn­te­res­seer­den het gezins­plat­form zou­den steunen door zich op te geven voor de nieuws­brief en/of voor een paar euro per jaar donateur te wor­den. Hoe meer steun, hoe sterker onze stem namens het gezin rich­ting poli­tiek en in de media kan klinken.

De jaar­lijkse Familie­da­gen in Gorinchem vormen een ont­moe­tings­plek waar het hele gezin zich kan vermaken. Zij kunnen hun hart ophalen met in­for­ma­tie, ma­te­ri­alen en artikelen op het gebied van mode, wonen&leven, on­der­ne­mer­schap, literatuur, ge­zond­heid, religie, ontspan­ning en muziek en alles rondom trouwen. Musici en koren tre­den op het hoofpodium op en op het Food & Family­plein maak je kennis met diverse ambachte­lijke foodspeciali­teiten en kun je zelf producten kopen om thuis mee aan de slag te gaan.