GezinsPlatform.NLZonovergoten Gezinsdag Madurodam

gepubliceerd: donderdag, 22 juni 2023

De Gezins­dag op 13 mei bij gelegen­heid van de eerste Week van het Gezin is een zon­over­go­ten, in­spi­re­rende en fees­te­lij­ke dag gewor­den. Veel ge­zin­nen kwamen speciaal voor deze gezins­dag van Gezins­Plat­form.NL naar Maduro­dam.

Er was massaal gerea­geerd op de uit­no­di­ging om voor een leuke prijs een dagje met het gezin naar Maduro­dam te komen. Tijdens het start­mo­ment werd kort aan­dacht besteed aan de eerste Week van het Gezin waar­mee ini­tia­tiefnemer Gezins­Plat­form.NL poli­tiek en maat­schap­pij oproept meer aan­dacht en waar­de­ring te hebben voor het gezin. Daar krijgen kin­de­ren immers de basis mee voor hun leven, of zoals een van de bezoekers zei: “Het is de oefen­school van de samen­le­ving.” Van gelukkige en gezonde ge­zin­nen wordt de gehele samen­le­ving beter.

Begin en eind van het start­mo­ment wer­den, onder lei­ding van Riekelt Paster­kamp, ver­zorgd door de project­lei­der van de Week van het Gezin, Gerdien Lassche en de voor­zit­ter van GezinsPletform.NL, Yvonne Koopman, die bei­den met een druk op de rode knop tegen 11 uur de gezins­dag offi­cieel open­den.

Marjet Winsemius, die met de Stich­ting voor werkende ouders tij­dens de Week van het Gezin de tweede 'Staat van het Gezin' pre­sen­teerde, sprak de hoop en wens uit dat er vanuit de lan­de­lijke poli­tiek meer reke­ning gehou­den gaat wor­den met de uit­dagingen waar ge­zin­nen voor staan. 

Ook een aantal Kamerle­den was op de uit­no­di­ging inge­gaan. Zij wer­den, tij­dens het start­mo­ment, kort geïnter­viewd. Zo ver­telde Hilde Pallandt (CDA), Nicki Pouw (JA21), Pepijn van Houwelingen (FvD) en Pieter Grimwis (CU) dat zij zich ervoor willen inzetten in hun eigen partij en de debatten meer aan­dacht voor het gezin te vragen. Er zou al een grote stap wor­den gezet als er bij­voor­beeld een aparte Kamer­com­mis­sie komt die beleid toetst op gezins­vrien­de­lijk­heid. Want momenteel is beleid vanuit den Haag dat ge­zin­nen treft te versnipperd over de ver­schil­lende ministeries.

Elk gezin zette met een vlaggetje zijn ‘gezin op de kaart’, wat een mooi schouwspel opleverde. De rest van de dag kon ie­der­een onder een stralende zon genieten van al het leuks en moois dat Maduro­dam te bei­den heeft.

Hier­on­der een foto­se­rie gemaakt door Wim Koopman waar de goede sfeer vanaf spat.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.