GezinsPlatform.NLHalfjaarlijkse FAFCE-bijeenkomst

gepubliceerd: woensdag, 25 oktober 2023

Deze week verwel­komt Brussel de half­jaar­lijkse bij­een­komst van de Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE), een toonaan­ge­vende Europese organi­sa­tie die zich inzet voor het ver­ster­ken van ge­zin­nen en het bevor­de­ren van familie­waar­den in de heden­daag­se maat­schap­pij. Ook Gezins­Plat­form Neder­land is erbij.

FAFCE, bestaande uit talrijke nationale en regionale gezins­ver­eni­gingen, komt samen om kennis en erva­ringen uit te wisselen, de uit­dagingen waar ge­zin­nen voor staan te bespreken en oplos­singen te vin­den die de rol van ge­zin­nen in de samen­le­ving ver­ster­ken. Het thema van deze bij­een­komst is 'Samen­wer­ken voor sterke ge­zin­nen', en het pro­gram­ma omvat panel­dis­cus­sies, work­shops en lezingen van vooraanstaande experts op het gebied van gezins­be­leid.

Een van de hoogte­pun­ten van de bij­een­komst is de toe­spraak van [Naam Spreker], een gerenommeerde expert op het gebied van gezins­zaken, die zal spreken over de cruciale rol van ge­zin­nen bij het bevor­de­ren van sociaal wel­zijn en het bouwen aan een sterke toe­komst voor Europa.

Daar­naast zullen de deel­ne­mers de gelegen­heid hebben om beleidsvoor­stel­len te bespreken en te ont­wik­ke­len die gericht zijn op het onder­steunen van ge­zin­nen in alle Europese lan­den, in lijn met de principes van soli­da­ri­teit, sub­si­dia­ri­teit en het alge­meen wel­zijn.

De half­jaar­lijkse FAFCE-bij­een­komst in Brussel belooft een vrucht­ba­re gelegen­heid te wor­den voor Europese gezins­lei­ders en beleidsmakers om samen te werken aan het ver­ster­ken van ge­zin­nen en het bevor­de­ren van familie­waar­den in onze samen­le­ving. We kijken uit naar in­spi­re­rende dis­cus­sies en innovatieve ideeën die de fun­da­men­ten van onze samen­le­ving zullen ver­ster­ken.