GezinsPlatform.NLGezinsPlatform van start!

gepubliceerd: dinsdag, 14 mei 2019
GezinsPlatform van start!

Gezins­Plat­form Neder­land presen­teert zich rond 15 mei, de Inter­na­tio­nale Dag van het Gezin, in de media met adver­tenties en opinie­ar­ti­ke­len om de start van het platform onder de aan­dacht te brengen.

Wie in de samen­le­ving rondkijkt, ontdekt al snel dat het gezin feite­lijk van ie­der­een is. Opgroeien in een gezin is niet gekop­peld aan poli­tieke voor­keur, sociale status, levens­over­tui­ging of afkomst. Neder­land telt 3,6 miljoen min­der­ja­rige kin­de­ren in 2,6 miljoen huis­hou­dens. Je zou ver­wach­ten dat je deze grote groep vaker zou horen of zien in het publieke debat. Zonder belangen­groep blijkt dat niet te doen.

In de lan­den om ons heen zijn wél bon­den en vereni­gingen actief die de waarde en positie van ge­zin­nen ver­te­gen­woor­digen. Al jaren! Ze laten van zich horen in grote mani­fes­ta­ties (bij­voor­beeld Manif pour Tous in Frank­rijk) of zwengelen een maat­schap­pe­lijke dis­cus­sie aan.

Er zijn voor allerlei groepen al belangenbe­har­tigers: on­der­ne­mers, automobilisten, dieren enzo­voorts. Het is hoog tijd dat het Neder­landse gezin zijn eigen belangenbe­har­tiger krijgt om mee te doen in het publieke debat.

Meer in­for­ma­tie