GezinsPlatform.NLFotoserie en verslag gezinsdag in Voorthuizen

gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2019

Tijdens een gezellige gezins­dag is op vrij­dag 31 mei de start van Gezins­Plat­form Neder­land gevierd. Politici van de SGP en het CDA ont­hul­den bij het start­mo­ment een spandoek met het motto van het platform: het gezin op de kaart.

Het was prach­tig weer - lekker warm maar niet te zonnig - voor de rond de 450 bezoekers die op deze fees­te­lij­ke lance­ring in Speel­park Voort­hui­zen waren af­ge­ko­men. De kin­de­ren vermaakten zich in de speeltoe­stel­len, de ballenbak of met een leuk spel. Ouders en andere belang­stel­len­den kon­den elkaar ont­moe­ten en rondkijken op de in­for­ma­tie­markt waar de organi­sa­ties die verbon­den zijn aan Gezins­Plat­form Neder­land zich pre­sen­teer­den.

Belang­stel­ling vanuit de poli­tiek

Belang­stel­ling vanuit de poli­tiek was er van de Christen Unie, SGP en het CDA. Wilma Heijkoop (CU), Raadslid in Barne­veld, kwam aan het begin van het eve­ne­ment langs. Kees van der Staaij (fractie­lei­der SGP) en Jaco Geurts (Tweede -Kamerlid CDA) waren, evenals de loco­burge­mees­ter van Barne­veld Aart de Kruijf en Tweede-Kamerlid Roelof Bis­schop, bij het fees­te­lij­ke start­mo­ment aanwe­zig.

Het bestuur van Gezins­Plat­form.NL, bestaande uit Gerdien Lassche, Job van Beek en Yvonne Koopman, stelde zich voor. Voor­zit­ter Yvonne Koopman sprak enkele woor­den tot de aanwe­zigen: “In Neder­land was er tot nu toe geen belangen­groep om namens het gezin een stem te laten horen in de poli­tiek en de media. Dat is met de oprich­ting van het Gezins­Plat­form verle­den tijd.” Tevens riep zij de ge­zin­nen op draag­kracht te geven aan het platform door donateur te wor­den. “Hoe meer ge­zin­nen zich aan­slui­ten, des te krachti­ger kan het platform stem geven aan het gezin en het gezin in het publieke debat op de kaart zetten.”

Fluitende start

Onder en­thou­siaste aan­voe­ring van ceremonie­mees­ter Riekelt Paster­kamp, presentator bij Family7, floten ver­vol­gens alle kin­de­ren op een roltong en riepen de volwassen luidkeels JA op de vraag of ie­der­een blij was met de oprich­ting van het platform. Tege­lijker­tijd rol­den Kees van Staaij en Jaco Geurts de rolbanner uit met het motto van Gezins­Plat­form Neder­land: het gezin op de kaart.

Beide politici toon­den zich in een kort inter­view verheugd over de oprich­ting. “Wanneer er in Den Haag be­lang­rijke bespre­kingen zijn, kloppen allerlei belangen­groepen aan om te vragen om met hen reke­ning te hou­den”, aldus Kees van der Staaij. “Voor het gezin deed helemaal niemand dat. Goed dus dat er nu wel een platform is die dat kan doen.”

Veluwsche Sanghertjes en Willemijn de Weerd

De aanwe­zigen wer­den tij­dens de gezins­dag nog getrak­teerd op een verte­de­rend optre­den van de Veluwsche Sanghertjes en kin­der­boekenschrijfster Willemijn de Weerd las voor uit haar boek ‘Kikkervisjes in de soep’. Aan het einde van de dag ging men dank­baar huis­waarts, voor­zien van een zak friet en een snack, uits­te­kend ver­zorgd door de mensen van Speel­park Voort­hui­zen, in­for­ma­tie van de aan­ge­slo­ten organi­sa­ties en de erva­ring van een gezellige gezins­dag bij gelegen­heid van de fees­te­lij­ke start van het Gezins­Plat­form Neder­land.

(Wim Koopman maakte on­der­staan­de foto­se­rie)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.