GezinsPlatform.NLReactie op het kabinetsbesluit over familierecht

Maak van het kind geen compromis

gepubliceerd: donderdag, 25 juli 2019

Naar aan­lei­ding van het besluit dat het kabinet onlangs nam over deel­ge­zag voor maximaal twee extra ouders en het hoofd­re­dac­tio­neel commen­taar in dag­blad Trouw van 15 juli 2019 op dit besluit ‘Het is terecht dat het familie­recht tot twee ouders beperkt blijft’, meent Gezins­Plat­form.NL dat het besluit zeker niet in het voor­deel van de kin­de­ren is uit­ge­vallen.

Maak van het kind geen compromis

Onlangs besloot het kabinet de moge­lijk­heid te openen om meer dan twee ouders gezag toe te kennen bij de opvoe­ding. Het besluit is een poli­tiek compromis: er komt geen volle­dig meer­ou­der­schap, maar een regeling voor deel­ge­zag. Een ver­stan­dig besluit volgens het hoofdredactioneel com­men­taar in deze krant, omdat het belang van het kind voorop staat. Gezins­Plat­formNL betwijfelt of dit besluit wel echt in het belang van het kind is. Het lijkt er eerder op dat het compromis de ouders wil sparen in plaats van de kin­de­ren.

Het hui­dige voorstel is een afgeleide van het rapport van de staats­com­mis­sie-Wolfsen uit 2016. Gezins­Plat­formNL vindt het ver­stan­dig dat het kabinet geluisterd heeft naar erns­tige bezwaren die tegen vol­waar­dig meer­ou­der­schap zijn aange­voerd. Het risico bestaat bij­voor­beeld dat meer ouders ook leidt tot meer conflicten. Toch is er geen reden om blij te zijn. Staats­secre­taris Dekker geeft aan dat het kabinet behoed­zaam wil opereren. We gaan dus niet ineens, maar stap voor stap de verkeerde kant op. Het nu voor­ge­stelde deel­ge­zag blijft proble­ma­tisch.

Deel­ge­zag

Het kabinet sluit zich aan bij de opvat­ting van de staats­com­mis­sie dat de bio­lo­gische band tussen ouders en kin­de­ren niet nodig is voor goed ouder­schap. Dat is een armoe­dig uitgangs­punt. Na­tuur­lijk zijn er diverse situaties waarin kin­de­ren niet onder gezag staan van hun bio­lo­gische ouders. Gezins­Plat­formNL is blij dat kin­de­ren bij­voor­beeld door adoptie of pleeg­zorg toch een stabiel thuis krijgen. Het gaat dan om situaties waarin bio­lo­gische ouders door over­lij­den of onmacht vervangen wor­den door anderen die de zorg op zich nemen. Daarvan is bij het deel­ge­zag geen sprake. Immers, naast de bio­lo­gische ouders krijgen extra ouders gezag. Het risico op extra compli­da­digs in de com­mu­ni­ca­tie tot aan ruzies toe blijft daar­mee bestaan.

Er is alle reden om het gezag exclusief bij bio­lo­gische ouders te laten. Een kind is bij uitstek loyaal naar zijn/haar eigen ouders. De bio­lo­gische wor­tels (en de genen) zijn bepalend voor wie een kind is. In trai­ningen of therapieën wordt altijd teruggegrepen op je eigen kinder­ja­ren, op datgene wat je van en via je ouders hebt mee­ge­kre­gen, op het gezin waarin je bent opgegroeid. Dit geeft aan hoe be­lang­rijk het is voor het welbevin­den van kin­de­ren dat ze goed wor­telen en dat er een veilige, stabiele en heldere schil rond de kin­de­ren is om zich goed te kunnen ont­wik­ke­len.

Oog voor de praktijk

Gelet op de hui­dige echt­schei­dings­prak­tijk is het voorstel van het kabinet vreemd. Kin­de­ren van ge­schei­den ouders hebben het nu al moei­lijk. Regel­ma­tig heen en weer pen­de­len tussen twee of meer huizen is niet bevorder­lijk voor de nood­za­ke­lijke rust. Door de ver­schil­lende regels in de twee huis­hou­dens hebben de kin­de­ren geen con­se­quente houvast. Uit onder­zoek van de kinderombudsvrouw blijkt dat kin­de­ren juist graag toegewijd ouder­schap willen en voor­keur hebben voor het klassieke model. Het voor­ge­stelde blok­kade­recht voor deel­ge­zags­dra­gers als het gaat om de zorg­rege­ling en de moge­lijk­heid om hierover naar de rechter te stappen, helpt ons alleen maar verder weg van dit model. Het bio­lo­gisch en daaruit voort­vloei­ende juri­disch ouder­schap legt de basis waar een langdurige ouder-kind relatie op gebouwd kan wor­den. Immers, met het verwekken van je kind, word je vader en moeder en heb je een verant­woor­de­lijk­heid op je genomen.

Na­tuur­lijk moeten we oplos­singen voor prak­tische problemen serieus bekijken. Het is bij­voor­beeld fijn als stief­ou­ders ook naar een ouder­avond kunnen. Maar is daar wette­lijk gere­geld deel­ge­zag voor nodig? Gezins­Plat­formNL voorziet dat door het besluit het belang van het kind steeds verder op de ach­ter­grond raakt en roept op na­druk­ke­lijk aan­dacht te beste­den aan het belang voor kin­de­ren dat zij, in een stabiele omge­ving, opgroeien bij hun bio­lo­gische ouders: hun eigen vader en moeder. Het stapelen van gezag zadelt kin­de­ren alleen maar op met meer prikkels en problemen, waar zij en niet de ouders de reke­ning voor ge­pre­sen­teerd krijgen.

Gerdien Lassche en Yvonne Koopman zijn bei­den bestuurslid van Gezins­Plat­form Neder­land