GezinsPlatform.NLBrief aan commissie Justitie en Veiligheid

Debat over visie op deelgezag

gepubliceerd: donderdag, 14 november 2019

Voor­af­gaand aan het debat op 14 no­vem­ber 2019 over deel­ge­zag heeft Gezins­plat­form Neder­land een brief gestuurd aan de com­mis­sie Justitie en Vei­lig­heid. Het gezins­plat­form is van mening dat met de voor­ge­stelde rege­ling vooral het belang van de ouders wordt gediend en dat de kin­de­ren tekort wor­den gedaan.

Geachte leden van de com­mis­sie Justitie en Vei­lig­heid,

Donder­dag 14 no­vem­ber debat­teert u over de visie van het kabinet op deel­ge­zag. Gezins­Plat­formNL maakt zich hierover zorgen. Graag licht ik onze bezwaren tegen de voor­stel­len van het kabinet kort toe.

Gezins­Plat­formNL vindt het ver­stan­dig dat het kabinet geluisterd heeft naar erns­tige bezwaren die tegen vol­waar­dig meer­ou­der­schap zijn aange­voerd. Het risico bestaat bij­voor­beeld dat meer ouders ook leidt tot meer con­flic­ten. Toch is er geen reden om blij te zijn. Naar onze inschat­ting dient de rege­ling voor deel­ge­zag meer het belang van som­mi­ge ouders dan de kin­de­ren.

Het kabinet sluit zich aan bij de opvat­ting van de staats­com­mis­sie dat de bio­lo­gische band tussen ouders en kin­de­ren niet essentieel is in het debat over ouder­schap. Dat is een twijfelach­tig uitgangs­punt. Na­tuur­lijk zijn er diverse situaties waarin kin­de­ren niet onder gezag staan van hun bio­lo­gische ouders. Het is posi­tief dat kin­de­ren bij­voor­beeld door adoptie of pleeg­zorg toch een stabiel thuis krijgen. Het gaat dan om situaties waarin bio­lo­gische ouders door over­lij­den of onmacht ver­vangen wor­den door anderen die de zorg op zich nemen. Daar­van is bij het deel­ge­zag geen sprake. Immers, naast de bio­lo­gische ouders krijgen extra ouders gezag. Het risico op compli­ca­ties in de com­mu­ni­ca­tie tot aan ruzies toe blijft daar­mee bestaan.

Gelet op de hui­dige echt­schei­dings­prak­tijk is het voorstel van het kabinet vreemd. Kin­de­ren van ge­schei­den ouders hebben het nu al moei­lijk. Regel­ma­tig heen en weer pen­de­len tussen twee of meer huizen is niet bevor­der­lijk voor de nood­za­ke­lijke rust. Door de ver­schil­lende regels in de twee huis­hou­dens hebben de kin­de­ren geen houvast. Uit onder­zoek van de kin­derombudsvrouw blijkt dat kin­de­ren juist graag toegewijd ouder­schap willen en voor­keur hebben voor het klassieke model. Het bio­lo­gisch en daaruit voort­vloei­ende juri­disch ouder­schap legt de basis waarop een langdurige ouder-kind­re­la­tie gebouwd kan wor­den. Immers, met het verwekken van je kind, word je vader en moe­der en heb je een verant­woor­de­lijk­heid op je geno­men.

Na­tuur­lijk moeten we oplos­singen voor prak­tische problemen serieus bekijken. Het is fijn als stief­ou­ders ook naar een ouder­avond kunnen. Maar is daar wette­lijk gere­geld deel­ge­zag voor nodig? Door het besluit raakt het belang van het kind steeds ver­der op de ach­ter­grond. Besteed daarom aan­dacht aan het belang van kin­de­ren zodat zij, in een stabiele omge­ving, opgroeien bij hun bio­lo­gische ouders: hun eigen vader en moe­der. Het stapelen van gezag zadelt kin­de­ren alleen maar op met meer problemen, waar zij en niet de ouders de reke­ning voor ge­pre­sen­teerd krijgen.

Met vrien­de­lijke groet,

Yvonne Koopman
Voor­zit­ter Gezins­Plat­formNL