GezinsPlatform.NLKlacht tegen reclamecampagne Second Love

gepubliceerd: vrijdag, 6 maart 2020

Gezins­Plat­form Neder­land heeft een klacht inge­diend bij de Reclame Code Com­mis­sie tegen de reclame­cam­pagne die Second Love voert met posters in de bushokjes van diverse ge­meen­ten.

Het gezins­plat­form vindt deze reclames grens­over­schrij­dend omdat partners die elkaar tij­dens het sluiten van het bur­ger­lijk huwe­lijk voor de Neder­landse wet trouw hebben beloofd, wor­den aan­ge­zet deze trouw te ver­bre­ken. Door deze reclames in de publieke ruimte te plaatsen overschrijdt Second Love de grens van goed fatsoen en handelt zij in strijd met het alge­meen belang.

In de klacht wijst Gezins­Plat­form.NL op de ontwrichtende gevolgen die vreemd­gaan voor een vaste relatie en met name voor kin­de­ren heeft. In veel gevallen is vreemd­gaan de reden voor schei­ding. Uit gerenommeerde onder­zoeken en erva­ringen van pro­fes­sio­nals blijkt welke diepe maat­schap­pe­lijke, emo­tio­nele en psy­chi­sche won­den een echt­schei­ding voor kin­de­ren teweeg kunnen brengen.

Daar­naast maakt Gezins­Plat­form zich erns­tig zorgen over de achter­lig­gende bood­schap die aan jon­ge­ren, die aan het begin staan van serieuze relatie­vor­ming, wordt meege­ge­ven. Het beeld name­lijk dat deze reclame over relaties neerzet, is dat het ‘zo normaal als een bushokje’ is dat je achter je rug om bedrogen kunt wor­den en zelf kunt bedriegen “zon­der dat je in de problemen komt” aldus Second Love.

Gezins­Plat­form.NL wijst er ook op dat Second Love eer­der heeft ingezien dat spotjes op radio en TV niet voor 21.00 uur ’s-avonds uitgezon­den zou­den moeten wor­den, omdat deze niet geschikt zijn voor jon­ge­ren. Gezins­Plat­form.NL roept Second Love op zijn maat­schap­pe­lijke verant­woor­de­lijk­heid te nemen en daar waar het gaat om de publieke ruimte de poster­cam­pagne te beëindigen.

Gezins­Plat­form.nl

Gezins­Plat­form.NL spreekt namens 17 aan­ge­slo­ten organi­sa­ties die zich op allerlei terreinen inzetten voor het gezin en samen vele duizen­den ge­zin­nen ver­te­gen­woor­digen.

Family7 Uitgelicht

In het pro­gram­ma Uitgelicht van zen­der Family7 heeft Gerdien Lassche nog eens uit­ge­legd waarom Gezins­Plat­form Neder­land de klacht heeft inge­diend.

Het frag­ment duurt van 0:25 tot 4:26.