GezinsPlatform.NLBijeenkomst afgelast ivm coronavirus

Minisymposium GezinsPlatform en De Vluchtheuvel

gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020
Krijnie Schaap, onderwijsadviseur, orthopedagoog en gz-psycholoog
Krijnie Schaap, onderwijsadviseur, orthopedagoog en gz-psycholoog

Het mini­sym­po­sium dat stond gepland op dins­dag 17 maart kan helaas geen doorgang vin­den in ver­band met de maat­regelen tegen versprei­ding van het corona­vi­rus. Er wordt gekeken of het op een latere datum opnieuw kan wor­den geor­ga­ni­seerd.

 

 

Hier­on­der plaatsen we ter in­for­ma­tie de ori­gi­nele aan­kon­di­ging. Wanneer een nieuwe datum is vast­ge­steld, zullen de deel­ne­mers in­di­vi­dueel wor­den geïn­for­meerd en een nieuwe aan­kon­di­ging zal op deze web­si­te wor­den geplaatst.

Mini­sym­po­sium

Bij het mini­sym­po­sium op dins­dag 17 maart 2020 komt drs. Krijnie Schaap spreken over het on­der­werp ‘hech­ting en opvoe­ding’. Het symposium vindt plaats in Amerongen van 14.00 tot 16.00 uur. Zij ver­vangt Hanneke Schaap-Jonker die helaas verhin­derd is.

Krijnie Schaap

Krijnie Schaap is onder­wijs­ad­vi­seur, orthope­da­goog en gz-psy­cho­loog. Zij heeft zich al lan­gere tijd in het on­der­werp ‘Hech­ting en opvoe­ding’ verdiept. Vanaf 2000 heeft drs. Schaap zich ver­dere ge­spe­cia­li­seerd in het thema gedrags­pro­ble­men/ gedrags­stoor­nissen/ hech­ting en ver­zorgt zij studie­bij­een­komsten voor ouders, scholen en leer­krachten rond dit thema. 

Hech­ting

Over het on­der­werp van het mini-symposium dat Krijnie Schaap ver­zorgt, zegt zij zelf:

“Met het begrip hech­ting wordt verwezen naar de band die een kind met zijn ouders (en andere be­lang­rijke vol­was­se­nen) heeft en ontwikkelt. Deze band is van groot belang voor de ver­dere ont­wik­ke­ling van een kind. Doordat de ouder rea­geert op de signalen die het kind afgeeft, wordt de bestaande band steeds meer verstevigd en raakt een kind gehecht. Het kind voelt zich veilig bij zijn ouders. Be­lang­rijk is dat de ouders proberen aan te voelen wat een kind met een bepaald sig­naal of met bepaald gedrag bedoelt en daar reke­ning mee hou­den. Ze passen hun reactie zoveel moge­lijk aan bij het ritme van het kind en geven hem de nodige ruimte om zelf dingen te ont­dek­ken. Tijdens het mini-symposium zullen we ver­der ingaan op het ont­wik­ke­len van veilige en onveilige gehecht­heids­re­la­ties, de cirkel van vei­lig­heid en het sti­mu­leren van goede interacties.”

Waar en wanneer

Het symposium wordt geor­ga­ni­seerd door Gezins­Plat­form.NL in samen­wer­king met Stich­ting De Vluchtheuvel. De locatie is het pand van Hebron Missie, Jan van Zuthpenweg 4 te Amerongen. Vanaf 13.45 uur inloop. Het symposium is gratis toe­gan­ke­lijk voor alle geïn­te­res­seer­den. Graag even per e-mail aanmel­den met hoeveel mensen u komt:

Kennis­ma­king

Het symposium sluit aan op een net­werk­bij­een­komst van de deel­ne­mers aan het Gezins­Plat­form.NL. U kunt het bijwonen van het symposium dus combineren met het kennis­ma­ken met de mensen achter het Gezins­Plat­form.

We hopen u op 17 maart te ont­moe­ten in Amerongen!

Details

datum: dins­dag 17 maart 2020
tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
locatie: Hebron Missie, Jan van Zuthpenweg 4, Amerongen

 

Krijnie Schaap

Krijnie Schaap-JonkerKrijnie Schaap is vanaf 1997 werk­zaam als onder­wijs­ad­vi­seur, orthope­da­goog en gz-psy­cho­loog bij KOC Diensten. Zo is zij is betrokken bij het diagnosticeren en classificeren van de (achter­lig­gende oor­zaken) van probleem­ge­drag (zoals ADHD, ASS, MCDD, Hech­ting, etc.) en het be­ge­lei­den van kin­de­ren met ont­wik­ke­lings- en gedrags­stoor­nissen in het basis­on­der­wijs en speciaal basis­on­der­wijs.

 

Stich­ting De Vluchtheuvel

De VluchtheuvelDe missie van De Vluchtheuvel is het bie­den van chris­te­lijke, pro­fes­sio­nele, psycho­so­cia­le hulp bij levens- en gezins­vra­gen voor alle leeftij­den.