GezinsPlatform.NLBijeenkomst afgelast ivm coronavirus

Minisymposium GezinsPlatform en De Vluchtheuvel

gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020
Krijnie Schaap, onderwijsadviseur, orthopedagoog en gz-psycholoog
Krijnie Schaap, onderwijsadviseur, orthopedagoog en gz-psycholoog

Het mini­sym­po­sium dat stond gepland op dins­dag 17 maart kan helaas geen doorgang vin­den in ver­band met de maat­regelen tegen versprei­ding van het corona­vi­rus. Er wordt gekeken of het op een latere datum opnieuw kan wor­den geor­ga­ni­seerd.

 

 

Hier­on­der plaatsen we ter in­for­ma­tie de ori­gi­nele aan­kon­di­ging. Wanneer een nieuwe datum is vast­ge­steld, zullen de deel­ne­mers in­di­vi­dueel wor­den geïn­for­meerd en een nieuwe aan­kon­di­ging zal op deze web­si­te wor­den geplaatst.

Mini­sym­po­sium

Bij het mini­sym­po­sium op dins­dag 17 maart 2020 komt drs. Krijnie Schaap spreken over het on­der­werp ‘hech­ting en opvoe­ding’. Het symposium vindt plaats in Amerongen van 14.00 tot 16.00 uur. Zij ver­vangt Hanneke Schaap-Jonker die helaas verhin­derd is.

Krijnie Schaap

Krijnie Schaap is onder­wijs­ad­vi­seur, orthope­da­goog en gz-psy­cho­loog. Zij heeft zich al lan­gere tijd in het on­der­werp ‘Hech­ting en opvoe­ding’ verdiept. Vanaf 2000 heeft drs. Schaap zich ver­dere ge­spe­cia­li­seerd in het thema gedrags­pro­ble­men/ gedrags­stoor­nissen/ hech­ting en ver­zorgt zij studie­bij­een­komsten voor ouders, scholen en leer­krachten rond dit thema. 

Hech­ting

Over het on­der­werp van het mini-symposium dat Krijnie Schaap ver­zorgt, zegt zij zelf:

“Met het begrip hech­ting wordt verwezen naar de band die een kind met zijn ouders (en andere be­lang­rijke vol­was­se­nen) heeft en ontwikkelt. Deze band is van groot belang voor de ver­dere ont­wik­ke­ling van een kind. Doordat de ouder rea­geert op de signalen die het kind afgeeft, wordt de bestaande band steeds meer verstevigd en raakt een kind gehecht. Het kind voelt zich veilig bij zijn ouders. Be­lang­rijk is dat de ouders proberen aan te voelen wat een kind met een bepaald sig­naal of met bepaald gedrag bedoelt en daar reke­ning mee hou­den. Ze passen hun reactie zoveel moge­lijk aan bij het ritme van het kind en geven hem de nodige ruimte om zelf dingen te ont­dek­ken. Tijdens het mini-symposium zullen we ver­der ingaan op het ont­wik­ke­len van veilige en onveilige gehecht­heids­re­la­ties, de cirkel van vei­lig­heid en het sti­mu­leren van goede interacties.”

Waar en wanneer

Het symposium wordt geor­ga­ni­seerd door Gezins­Plat­form.NL in samen­wer­king met Stich­ting De Vluchtheuvel. De locatie is het pand van Hebron Missie, Jan van Zuthpenweg 4 te Amerongen. Vanaf 13.45 uur inloop. Het symposium is gratis toe­gan­ke­lijk voor alle geïn­te­res­seer­den. Graag even per e-mail aanmel­den met hoeveel mensen u komt:

Kennis­ma­king

Het symposium sluit aan op een net­werk­bij­een­komst van de deel­ne­mers aan het Gezins­Plat­form.NL. U kunt het bijwonen van het symposium dus combineren met het kennis­ma­ken met de mensen achter het Gezins­Plat­form.

We hopen u op 17 maart te ont­moe­ten in Amerongen!

Details

datum: dins­dag 17 maart 2020
tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
locatie: Hebron Missie, Jan van Zuthpenweg 4, Amerongen

 

Krijnie Schaap

Krijnie Schaap-JonkerKrijnie Schaap is vanaf 1997 werkzaam als onderwijsadviseur, orthopedagoog en gz-psycholoog bij KOC Diensten. Zo is zij is betrokken bij het diagnosticeren en classificeren van de (achterliggende oorzaken) van probleemgedrag (zoals ADHD, ASS, MCDD, Hechting, etc.) en het begeleiden van kinderen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

 

Stich­ting De Vluchtheuvel

De VluchtheuvelDe missie van De Vluchtheuvel is het bie­den van chris­te­lijke, pro­fes­sio­nele, psycho­so­cia­le hulp bij levens- en gezins­vra­gen voor alle leeftij­den.