GezinsPlatform.NLHet gezin, een ijzersterk concept

Internationale Dag van het Gezin - 15 mei

gepubliceerd: vrijdag, 15 mei 2020
Internationale dag van het gezin

Als er een ding is dat de corona­tijd overdui­de­lijk aan het licht heeft gebracht, is dat wel de kracht van het gezin. Van de ene op de andere dag moesten ge­zin­nen ook als school func­tio­ne­ren. Dat mag niet ongezien en onge­waar­deerd blijven.

Gezins­Plat­form.NL pleit, bij gelegen­heid van de Inter­na­tio­nale Dag van het Gezin op 15 mei, voor een krachti­gere onder­steu­ning van het gezin, zowel poli­tiek als fi­nan­cieel. Daartoe schreven we een opinieartikel, dat op de site van het RD is opgeno­men en volgende week in de papieren editie verschijnt.

Het gezin, een ijzersterk concept

Door de corona­maat­re­ge­len moesten ge­zin­nen ineens naast hun gewone taken thuis ook als school func­tio­ne­ren. In allerijl pasten zij hun levens­stijl en huis aan. Dat mag niet ongezien en onge­waar­deerd blijven. Gezins­Plat­form.NL pleit, bij gelegen­heid van de Inter­na­tio­nale Dag van het Gezin op 15 mei, voor een krachti­gere onder­steu­ning van het gezin, zowel poli­tiek als fi­nan­cieel.

Voor de een is het tra­di­tio­nele gezin een Gods­ge­schenk in de let­ter­lijke zin van het woord, voor de ander is het een sociaal cons­truct dat zijn langste tijd heeft gehad. Hoe je het ook bekijkt, het gezin bewijst steeds opnieuw haar bestaans­recht in de reali­teit van alle dag. Juist nu! In de corona­cri­sis is de veer­kracht van het gezin dui­de­lijk gewor­den. Veel ouders hebben van de ene op de andere dag schooltaken over­ge­no­men en dat wekenlang naast hun al bestaande taken uitge­voerd.

De rege­ring heeft besloten tot een majestueuze fi­nan­ciële injectie in de werk­sec­tor, die moet voor­ko­men dat veel werk­gele­gen­heid verloren gaat. Naast deze eco­no­mische injectie zou een bete­ke­nis­volle fi­nan­ciële injectie in het gezin op zijn plaats zijn. Het be­drijfs­le­ven is van groot belang voor onze samen­le­ving, maar minstens zo be­lang­rijk is het gezin, dat de eerste en meest fun­da­men­tele ge­meen­schap van onze samen­le­ving is, waar onze kin­de­ren en jon­ge­ren, ons ‘basiskapi­taal’, ont­van­gen en groot­ge­bracht wor­den.

Een her­zie­ning van de fi­nan­ciële onder­steu­ning van ge­zin­nen zou juist nu op zijn plaats zijn. Geef ouders een ruimere vrij­heid in de keuze tussen thuis werken in het gezin of buitenshuis werken voor het gezin. En werk aan een ver­ster­king van de samen­wer­king tussen ge­zin­nen en de scholen, zoals afgelopen weken feite­lijk heeft plaats­ge­von­den. Zo krijgen ouders meer ruimte om zich de vraag te stellen wat voor hun eigen gezin het beste is, zon­der flinke fi­nan­ciële gevolgen voor het huishoud­boekje. Met name eenverdieners­ge­zinnen zijn er fi­nan­cieel de afgelopen decennia fiks op achteruit­ge­gaan. En dat terwijl zij dubbel inves­te­ren in de samen­le­ving, ener­zijds door de gewone fi­nan­ciële afdrachten en ander­zijds door hun in­ves­te­ring in men­se­lijk kapi­taal, de opvoe­ding van hun kin­de­ren tot verant­woor­de­lijke bur­gers.

Door een krachti­gere fi­nan­ciële onder­steu­ning van het gezin van over­heidswege kunnen ouders het ge­zins­le­ven meer op maat inrichten. De over­heid kan het gezin ook indirect steunen, zoals voor­zie­ningen om de huwe­lijks­band tussen ouders te ver­ster­ken. Stabiele ge­zin­nen blijken immers het beste in staat plot­se­linge ver­an­de­ringen op te vangen. Een in­ves­te­ring in stabiele ge­zin­nen is een in­ves­te­ring in de samen­le­ving. Een gezinseffecten­rap­portage, waarin de uit­wer­kingen van (nieuwe) wet­ge­ving op het gezin wordt getoetst, zou een instru­ment kunnen zijn om de voor­zie­ningen beter te laten aan­slui­ten op de behoefte van ge­zin­nen.

We mogen deze bij­zon­dere periode wel gebruiken voor een herevaluatie van ons samen leven, in het bij­zon­der waar het gaat over de rangorde van waar­den. De economie is er voor de mens, de mens niet voor de economie en de staat is er voor de eerste samen­le­ving, het gezin, en niet vice versa. Dat zou in de post-corona­maat­schap­pij tot uitdruk­king gebracht moeten wor­den door een genereuze onder­steu­ning van het gezin, niet alleen fi­nan­cieel, maar ook poli­tiek. Ir. Luc SimonsWant een goede eco­lo­gie van het gezin draagt bij tot een gezond milieu, een milieu waar relaties, de samen­le­ving en onze natuur baat bij hebben.

Luc Simons

___________

Ir. Luc Simons is pries­ter en o.a. werk­zaam op het vlak van huwe­lijk en gezin. Het artikel is ge­schre­ven namens Gezins­Plat­form.NL, opgericht 15 mei 2019.